top of page

MILJÖ & ANSVAR

Miljöarbete PIAFFE Horse Jewelry

PIAFFES ARBETE MED MILJÖ OCH ANSVAR

Miljö och det sociala ansvaret är en av PIAFFE Horse Jewelrys grundläggande värderingar. Vi tar ansvar för hur människor och miljö påverkas av vår verksamhet vilket är en förutsättning för att vi ska kunna växa och ha ett hållbart företagande.

ETIK I LEVERANTÖRSKEDJAN

.

PIAFFE Horse Jewelry tar ansvar för hur produkterna tillverkas. All personal som arbetar med tillverkning av produkter som marknadsförs och säljs av PIAFFE ska behandlas rättvist och arbeta under normala förhållanden. Våra leverantörer försäkrar att dessa villkor åtlyds inom sin och underleverantörers anläggning.  De krav PIAFFE Horse Jewelry ställer på våra leverantörer och underleverantörer innefattar bland annat goda arbetsförhållanden, diskrimineringsförbud, förbud mot barnarbete, god arbetsmiljö, skäliga löner, arbetstid och försäkringar.

Den internationalisering av tillverkning och handel av varor som skett under de senaste årtionden har inneburit att många av de produkter som vi säljer har tillverkats i andra delar av världen. Denna handel utgör ett av de viktigaste åtgärderna i arbetet att höja levnadsstandarden i dessa utvecklingsländer. Denna utveckling är därför positiv för världsekonomin i stort. Samtidigt har det inneburit att konsumenterna här i västvärlden riktar allt större uppmärksamhet på frågor om etik, miljöhantering, mänskliga rättigheter och socialt ansvar i dessa länder. Det ställs därför höga krav på oss som att arbeta för att acceptabla förhållanden och villkor råder hos de företag vi köper från. Vi på PIAFFE Horse Jewelry ser detta ansvar som en viktig del i verksamheten och tror att vi härigenom kan bidra till att levnadsstandarden i dessa länder höjs.

Vi har lång erfarenhet av smyckesbranschen. Under denna tid har vi  utvecklat ett miljövänligt och kostnadseffektivt logistiksystem där merparten av våra långväga transporter går med sjöfart.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


MILJÖARBETE PÅ VÅR EGEN ARBETSPLATS

För att bidra till en bättre miljö källsorterar vi självklart alltid allt avfall (plast, papper, brännbart, icke-brännbart etc.) i avsedd behållare. Vi uppmuntrar till att vara aktiv i miljöarbetet och att t ex föreslå förbättringar. När vi reser väljer vi att alltid resa miljömedvetet i första hand.

VÅRA MÅL OCH ÅTAGANDEN

  • - Säkerställa att våra produkter tillverkas under säkra förhållanden och acceptabla arbetsvillkor.

  • - Säkerställa att våra produkter inte innehåller farliga eller förbjudna ämnen.

  • - Utveckla långsiktiga affärsrelationer med leverantörer som ger oss bäst kvalitet i relation till pris och med hög leveranssäkerhet. Vi ska arbeta professionellt och med god affärsetik med våra leverantörer och ställer motsvarande krav på dem.

  • - Våra leverantörer ska följa de kemikalierestriktioner som finns inom EU och kemikaliekontroller av våra produkter ska göras regelbundet.

  • - Vi ska driva vår verksamhet så att inte mer miljö eller naturresurser förbrukas än vad som är nödvändigt.

  • - Visa gott samhällsengagemang bl a genom att ge stöd för välgörande ändamål.

  • - Vi ska ha en öppen kommunikation och intressedialog.

  • - Arbeta för att ha ett säkert, hälsosamt och utvecklande arbetsklimat.

 

PIAFFE Horse Jewelrys kunder ska kunna känna sig trygga i att de produkter och tillhörande förpackningar som vi saluför inte är skadliga och att vi arbetar för att minska vår verksamhets miljöpåverkan och för att förbättra arbetsvillkoren - i hela leveranskedjan.

Fraktfartyg, piaffe horse jewelry arbetar med miljövänliga alternativ
Fjäril på en blomma visar piaffe horse jewelrys miljöarbete
Molnig dag visar piaffe horse jewelrys arbete med miljö

Vi arbetar med hållbarhet och jobbar aktivt med de globala miljömålen.

Miljö konferens, piaffe horse jewelry deltar aktivt i miljöarbete

Vi tar ansvar och håller oss uppdaterade kring miljöarbete. 

STORLEKSGUIDE

Behöver du hjälp med din storlek?

Läs vår guide här >

Av hästfolk - För hästfolk!

PIAFFE erbjuder stolt vackra smycken med hästanknytning som är noga utvalda med tanke på kvalité och design, smycken som passar perfekt för oss som älskar hästar!

Piaffe Hästsmycken
bottom of page